Земеделска техника

Курсове за правоспособност категория Твк, Твк-З, Твк-М

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРС:
 • Заявление (по установен образец) за приемане за обучение;
 • Диплом  за завършено образование;(най малко основно)
 • Копие от шофьорска книжка – независимо от притежаваната категория
 • Медицинско свидетелство (за шофьор от  личния лекар).
 • Копие на лична карта;
 • Декларация за информирано съгласие за ползване на вашите лични данни за целите на курса
 • Снимки- по 1 брой ( за всяка една категория) на хартиен носител +1 брой снимка на електронен носител СД
 • Такса курс- курсът може да се заплати и разсрочено с минимална начална вноска от 100.00 лв.

Обучението е по програми на Министерство на образованието, съобразени с държавните образователни изисквания и съгласувани с Министерство на земеделието и храните и горите.

Теоретичното обучение се провежда в учебна зала с адрес гр. София, бул.”Гоце Делчев” № 100, ет.1, офис А1. На всеки курсист предоставяме безплатно учебно помагало за самоподготовка и достъп до дистанционно обучение по учебното съдържание, в случай, че няма възможност да посещава редовно присъственото обучение.

Практическото обучение се провежда в базата на МЕГА КЛАС ЕООД – с. Доброславци ж.к.Нови искър, с колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини, в удобно за вас време, включително събота и неделя.

Обучението се извършва в неактивните за работа със земеделска техника сезони – от месец Септември до месец Май.

Изпитите се провеждат пред представител на Министерство на земеделието и храните и горите.

Теоретичният изпит се провежда в учебна зала гр. София, бул.”Гоце Делчев” № 100, ет.1, офис А1 , писмено по вариант от тестове. Чрез теста се проверяват знанията на кандидатите за:

 1. Правилата за безопасна работа с техниката;
 2. Елементи от конструкцията на техниката, състоянието на които влияе върху безопасността и опазването на околната среда;
 3. Фактори, способстващи за възникване на аварии, нещастни случаи и пътно-транспортни произшествия (ПТП);
 4. Законодателството в Република България по отношение на осигуряване на безопасността на техниката, административната и друга отговорност при работа и транспорт;
 5. Методи за оказване на доболнична помощ на лица, пострадали при аварии,

Времето за решаване на теста е 1 час, като за издържал теоретичния изпит се смята кандидатът, който е отговорил вярно поне на 70% от въпросите.

До практическата част се допускат само кандидати, издържали теоретичната част на изпита.

Лица, с висше техническо образование или средно образование в областта на механизацията на селското стопанство или механизация на горското стопанство, полагат само практическата част на изпита.

Практическият изпит се провежда в базата на МЕГА КЛАС ЕООД – с. Доброславци ж.к.Нови искър, на машини, съответстващи на дадена категория правоспособност за работа с техниката(:машините с които сте се обучавали).

Практическият изпит за категория Твк се провежда в следната последователност:

 1. запалване на трактора, маневри и движение по определен маршрут;
 2. агрегатиране с навесна или прикачна машина;
 3. преминаване от работно в транспортно положение и обратно;
 4. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;
 5. маневри и движение с агрегатираната машина, спиране, включително и екстремно;
 6. правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране

Продължителността на практическия изпит е от 10 до 15 минути за един кандидат.